SKATTENS fyra ben

Bibeln i fokus

Skatten-samlingarna bygger på bibelberättelser, berättelser som engagerar och som passar för barn. Att berätta om Guds uppenbarelser i historien var centralt redan i Bibelns egen undervisning för barn (2 Mos 10:1–2 och 5 Mos 4:9–10).

I Skatten betonas eftertanken: barnen ska få möjlighet att möta bibelberättelsen utifrån ett barnperspektiv med öppenhet för vad Gud vill visa var och en.

I bibelberättelserna får barnen möta andras tro och andliga utveckling. Berättelserna skapar igenkänning. De kan leva kvar hos barnen hela livet och öppna sig om och om igen för att avslöja djupare samband och sanningar.

Barnets egen relation med Gud

Gud älskar alla sina barn med en villkorslös och gränslös kärlek och gläds över varje människa som vill ta emot hans kärlek. Detta gäller barn och vuxna. Men Jesus lyfter också fram barnen som särskilt viktiga och värdefulla; ”… den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig”, säger Jesus. Barnen är förebilder i vad det innebär att tillhöra Guds rike (Matt 18:1–5) och i Skatten vill vi lyfta upp och stärka barnets egen relation till Gud.

I Skatten ses inte barnet som ett objekt för traditionell undervisning och fostran. Barnet måste inte göras till lärjunge utan är redan en lärjunge som ska få växa till i kunskap om och i relation till den treenige Guden. Vi ska tolka barnets gudsrelation med utgångspunkt från barnet självt och barnets perspektiv på bibelberättelserna och på församlingens tro, traditioner och praxis är viktiga.

Målet för barnets lärande är efterföljelse byggd på inre motivation, inte på yttre krav. En egen genomtänkt tro som hjälper oss att tolka och hantera det liv vi möter föds i mötet med och förvissning om en villkorslöst älskade Gud. Om vi får uppleva att vår djupaste identitet ligger i att vi är Guds barn, och inte i vad vi presterar kan vi få en tro som håller.

Skatten vill arbeta för att göra ledare och föräldrar medvetna om att vi som förebilder när det gäller tro, tillit och gudsbild är viktiga för utvecklingen av barnets tro.

Pedagogiskt och genomtänkt

Skatten vill skapa förutsättningar för barnen att möta bibelberättelserna med alla sinnen och med hela sig. Samlingen ska därför vara en helhetsupplevelse byggd kring bibelberättelsen där både barnens kreativitet och andlighet får näring. Skatten är inspirerad av teorier om att vi alla har många intelligenser och att barnen lär sig bäst på olika sätt, och därför är det viktigt i Skatten att både berättarformerna och andra delar präglas av mångfald och variation.

Skatten vill också, i texturval och aktivitetsplanering, ta hänsyn till att barnets tro är under utveckling och att barnet har olika behov i gudsrelationen i olika åldrar.

De barn som kommer till våra samlingar har olika bakgrund, funktionsmässiga förutsättningar och erfarenheter och barnen befinner sig i en utsatt position. Vi vill arbeta för att alla barn ska känna sig sedda och älskade, mötas med respekt och kunna vara trygga.

Som ledare är ens första fokus att möta och se barnen med Guds kärlek, och skatten erbjuder ett färdigt och pedagogiskt genomarbetat koncept som utan att sänka kvaliteten på samlingen ger tid och energi över för just det – att se barnen.

Digitalt och flexibelt

Skatten-paketen innehåller spännande, lärorika och välplanerade samlingar för barngrupper. Samlingarna har många valbara alternativ och kan därför formas så att den passar just er grupp.
Allt material köps via Skattens webbutik, och vid köp skapas en inloggning där ni kan ladda ner materialet på nytt om det behövs till fler datorer. I webbutiken och på skatten.nu finns också kompletterande pedagogiskt material samt digitala resurser till samlingen och för dig som ledare.